Tìm môn học

STT Mã môn học Tiêu đề Số ĐVHT Đề cương Tài liệu
1 CTBD Bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác hội cấp Tỉnh 6
2 GQVD Giải quyết vấn đề và ra quyết định 6
3 GTCD Giao tiếp cộng đồng 6
4 GTUX Giao tiếp ứng xử 6
5 KNLN Kỹ năng lắng nghe 6