Tìm môn học

STT Mã môn học Tiêu đề Số ĐVHT Đề cương Tài liệu
1 CTBD Bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác hội cấp Tỉnh 6
2 fg Lớp Bồi dưỡng cơ bản về Nghiệp vụ Công tác Hội cấp tỉnh 4
3 GQVD Giải quyết vấn đề và ra quyết định 6
4 GTCD Giao tiếp cộng đồng 6
5 GTUX Giao tiếp ứng xử 6
6 ki Lớp Bồi dưỡng cơ bản về Nghiệp vụ Công tác Hội cấp huyện 4
7 KNLN Kỹ năng lắng nghe 6
8 lop_cap_tw_2018 Lớp Bồi dưỡng cơ bản về Nghiệp vụ Công tác Hội cấp Trung Ương 2018 10