Tìm môn học

STT Mã môn học Tiêu đề Số ĐVHT Đề cương Tài liệu
1 1 Lớp Bồi dưỡng cơ bản về Nghiệp vụ Công tác Hội cấp TW 4
2 BDCBCH2017 Chương trình bồi dưỡng cấp huyện 2017 26
3 BDCBCT2017 Chương trình bồi dưỡng cấp tỉnh 2017 22
4 fg Lớp Bồi dưỡng cơ bản về Nghiệp vụ Công tác Hội cấp tỉnh 4
5 ki Lớp Bồi dưỡng cơ bản về Nghiệp vụ Công tác Hội cấp huyện 4
6 lk Lớp Bồi dưỡng cơ bản về Nghiệp vụ Công tác Hội cấp xã 4
7 SSDTC Sẵn sàng để thành công 4