Tìm môn học

STT Mã môn học Tiêu đề Số ĐVHT Đề cương Tài liệu
1 1 Bồi dưỡng cơ bản về Nghiệp vụ Công tác Hội cấp Trung Ương 1
2 BDCBCH2017 Chương trình bồi dưỡng cấp huyện 2017 26
3 BDCBCT2017 Chương trình bồi dưỡng cấp tỉnh 2017 22
4 fg Lớp Bồi dưỡng cơ bản về Nghiệp vụ Công tác Hội cấp tỉnh 4
5 ki Lớp Bồi dưỡng cơ bản về Nghiệp vụ Công tác Hội cấp huyện 4
6 KNTH Kỹ năng tin học văn phòng 3
7 lk Lớp Bồi dưỡng cơ bản về Nghiệp vụ Công tác Hội cấp xã 4
8 MH01 Kỹ năng tin học văn phòng 3
9 MH1 Môn học test 3
10 MHBD Kỹ năng sống 3