I.Quan Điểm Của Đảng, Luật Pháp Chính Sách Của Nhà Nước Có Liên Quan Đến Phụ Nữ Và Công Tác Phụ Nữ

 • 1

  Bài 1: Quan điểm của Đảng CSVN về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay
  Offline

 • 2

  Bài 2 :Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CSVN về công tác phụ nữ

 • 3

  Kiểm tra đánh giá

 • 4

  Bài 3: Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
  Offline

 • 5

  Bài 4: Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước

 • 6

  Bài 5 : Quyền và nghĩa vụ của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam

 • 7

  Thảo Luận
  Offline

II.Giới Thiệu Chung Về Tổ Chức Hội Lhpn Việt Nam

 • 1

  Bài 6: Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 2

  Bài 7: Phong trào phụ nữ và sự hình thành, phát triển của Hội LHPN Việt Nam

 • 3

  Bài 8: Giới thiệu chung về tổ chức Hội LHPN Việt Nam

 • 4

  Bài 9: Chức năng đại diện của Hội LHPN Việt Nam

III. Nghiệp Vụ Công Tác Hội

 • 1

  Bài 10: Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội LHPN Việt Nam

 • 2

  Bài 11: Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh của Hội LHPN cấp huyện

 • 3

  Bài 12: Công tác vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức của Hội LHPN cấp huyện
  Offline

 • 4

  Bài 13: Hội LHPN cấp huyện thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
  Offline

 • 5

  Bài 14: Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững
  Offline

 • 6

  Bài 15: Công tác giám sát và phản biện xã hội (Theo QĐ 217) của Hội LHPN cấp huyện
  Offline

 • 7

  Bài 16: Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Theo QĐ 218) của Hội LHPN cấp huyện
  Offline

 • 8

  Bài 17: Công tác kiểm tra trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam

 • 9

  Bài 18:Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội LHPN cấp huyện
  Offline

 • 10

  Bài 19: Hướng dẫn lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách

 • 11

  Thảo luận
  Offline

IV. Một Số Kỹ Năng Cơ Bản

 • 1

  Bài 20:Kỹ năng lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch hoạt động

 • 2

  Bài 21: Kỹ năng tham mưu đề xuất

 • 3

  Bài 22: Kỹ năng vận động chính sách

 • 4

  Bài 23 : Kỹ năng thu thập, tổng hợp thông tin và viết báo cáo

 • 5

  Bài 24: Kỹ năng nghiên cứu
  Offline

 • 6

  Bài 25: Kỹ năng tuyên truyền miệng
  Offline

 • 7

  Bài 26: Kỹ năng nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ
  Offline

V.Báo Cáo Và Tham Quan Mô Hình

 • 1

  Tham quan mô hình hoạt động tiêu biểu của Hội LHPN cấp huyện
  Offline

 • 2

  Nghe báo cáo thực tế 2 chuyên đề phục vụ cho các nội dung bồi dưỡng
  Offline

VI. Hệ Thống, Đánh Giá

 • 1

  Hệ thống kiến thức, kỹ năng
  Offline

 • 2

  Tổ chức thực hành kỹ năng hoặc viết bài thu hoạch cuối khóa
  Offline