Lớp “Bồi dưỡng cơ bản về nghiệp vụ công tác Hội ” cho đội ngũ cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận/huyện Phân hiệu TP. HCM

 • 1

  Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương đường lối của Đảng CSVN về công tác phụ nữ

 • 1

  Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 1

  Giới thiệu chung về tổ chức Hội LHPN Việt Nam

 • 1

  Chức năng đại diện của Hội LHPN Việt Nam

 • 1

  Công tác kiểm tra trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam

 • 1

  Phong trào phụ nữ và sự hình thành phát triển của tổ chức Hội LHPN Việt Nam

 • 1

  Kỹ năng lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch hoạt động

 • 1

  Công tác giám sát và phản biện của Hội LHPN Việt Nam

 • 1

  Kỹ năng tham mưu, đề xuất

 • 1

  Kỹ năng thu thập, tổng hợp thông tin và viết báo cáo