Thông tin cán bộ hỗ trợ lớp: Trần Thị Hoan,

Email: hoantt@vwa.edu.vn

ĐT: 0983 122 281

Thời gian học bắt đầu từ: 5/11/2018 - 22/11/2018.

Đề nghị học viên xem kỹ hướng dẫn đăng nhập học để vào học.

Chúc a/c học tập tốt!


Lớp Bồi dưỡng cơ bản về Nghiệp vụ Công tác Hội cấp huyện

 • 1

  Bài 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương đường lối của Đảng CSVN về công tác phụ nữ

 • 2

  Bài 2: Quyền và nghĩa vụ của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam.

 • 3

  Bài 3: Truyền thống phụ nữ Việt Nam.

 • 4

  Bài 4: Giới thiệu chung về tổ chức Hội LHPN Việt Nam

 • 5

  Bài 5: Chức năng đại diện của Hội LHPN Việt Nam

 • 6

  Bài 6: Đổi mới nội dung phương thức hoạt động Hội

 • 7

  Bài 7: Công tác kiểm tra trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam

 • 8

  Bài 8: Kỹ năng lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch hoạt động

 • 9

  Bài 9: Kỹ năng vận động chính sách

 • 10

  Bài 10: Kỹ năng tham mưu, đề xuất