I. Kiến Thức Chung

 • 1

  Bài 1:Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng CSVN về phụ nữ và công tác phụ nữ

 • 2

  Bài 2 :Quyền và nghĩa vụ của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam

 • 3

  Bài 3: Truyền thống phụ nữ Việt Nam

 • 4

  Bài 4:Phong trào phụ nữ và sự hình thành, phát triển tổ chức Hội LHPN Việt Nam

 • 5

  Bài 5 :Giới thiệu chung về tổ chức Hội LHPN Việt Nam

 • 6

  Bài 6:Chức năng đại diện của Hội LHPN Việt Nam

 • 7

  Bài 7 : Những vấn đề chung về phụ nữ và bình đẳng giới
  Offline

 • 8

  Bài 8:Chính sách và quy định pháp luật về phụ nữ, bình đẳng giới và trẻ em
  Offline

II.Nghiệp Vụ Công Tác Hội

 • 1

  Bài 9: Tổng quan về Hội LHPN cấp tỉnh trong hệ thống Hội
  Offline

 • 2

  Bài 10: Hội LHPN cấp tỉnh trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh
  Offline

 • 3

  Bài 11: Đổi mới nội dung- phương thức hoạt động của Hội LHPN Việt Nam

 • 4

  Bài 12: Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước
  Offline

 • 5

  Bài 13: Công tác kiểm tra trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam

 • 6

  Bài 14: Công tác giám sát và phản biện xã hội của Hội LHPN cấp tỉnh
  Offline

 • 7

  Bài 15:Công tác tập huấn bồi dưỡng cán bộ của Hội LHPN Việt Nam
  Offline

III. Một Số Kỹ Năng Cần Thiết Đối Với Cán Bộ Hội

 • 1

  Bài 16: Kỹ năng lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch hoạt động

 • 2

  Bài 17: Kỹ năng vận động chính sách

 • 3

  Bài 18:Kỹ năng tham mưu, đề xuất

 • 4

  Bài 19: Kỹ năng nghiên cứu
  Offline

 • 5

  Bài 20: Kỹ năng viết báo cáo
  Offline

 • 6

  Bài 21:Kỹ năng phân công phối hợp
  Offline

 • 7

  Bài 22: Kỹ năng quản lý công việc theo kết quả

IV.Đánh Giá Cuối Khóa

 • 1

  Viết bài luận cuối khóa
  Offline

 • 2

  Tổ chức trao đổi, thảo luận, giải đáp các bài học trực tuyến; thực hành kỹ năng
  Offline

 • 3

  Khai giảng, bế giảng
  Offline